ព័ត៌មានថ្មីប្រចាំថ្ងៃ

http://www.msktvonline.com/

Wednesday, November 3, 2021

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ត្រូវបានដំឡើងឋានៈ

អ្នកទស្សនា: Views

  

រាជធានីភ្នំពេញ : ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ឯកឧត្តម ឃួងស្រេង ត្រូវបានដំឡើងឋានៈ ពីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ ទៅជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ។
0 Reviews:

Post a Comment