ព័ត៌មានថ្មីប្រចាំថ្ងៃ

http://www.msktvonline.com/

Tuesday, January 11, 2022

រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសារាចរស្ដីពីការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំង និងការពង្រឹងវិធានការសុវត្ថិភាពសុខាភិបាល ជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុស «អូមីក្រុង»

អ្នកទស្សនា: Views

    


ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២  រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសារាចរស្ដីពីការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំង និងការពង្រឹងវិធានការសុវត្ថិភាពសុខាភិបាល ជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុស «អូមីក្រុង»


0 Reviews:

Post a Comment